Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu „Obywatele RP”
ul. Broniewskiego 57, m. 49, 01-865 Warszawa.

pełnomocnik komitetu wyborczego – Magdalena Pecul-Kudelska
pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego – Wojciech Kinasiewicz

REJESTR WPŁAT

Rejestr wpłat na rzecz Komitetu Wyborczego Wyborców Ruchu „Obywatele RP” o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia aktu o zarządzeniu wyborów

 

REJESTR KREDYTÓW

Rejestr kredytów zaciągniętych przez Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu „Obywatele RP”: brak wpisów w rejestrze kredytów